1. භාරතය විසින් උස්සන ලදි:https://chat.whatsapp.com/invite/IhyNVWfqUUc1JUhXn39kYm
 2. සිංහල අධ්‍යාපනය:https://chat.whatsapp.com/invite/HdP64A5hJQrFvYZGxAOlsS
 3. 🎌SL Love friendship:https://chat.whatsapp.com/invite/JEwJBDVvieP6aLoQFIYEV7
 4. 🎌Srilanka Pics Only:https://chat.whatsapp.com/invite/JlJV6WCbrwm7ESDlJx4Dux
 5. 🎌Hitha addara:https://chat.whatsapp.com/invite/Kozw0dbyFH4Gn5ExZ17zGC
 6. 🎌SL Guys:https://chat.whatsapp.com/invite/GHIkDPIBCgd187stEwnI69
 7. 🎌Wait and Watch:https://chat.whatsapp.com/invite/KMy761uBVHrIbcGhTAZHRi
 8. 🎌Srilankans Only:https://chat.whatsapp.com/invite/KuASnwBm9HF4rj25az91zm
 9. 🎌🤜VIP🤛 Srilanka:https://chat.whatsapp.com/invite/IFWx4aMQlBn1D3lOoTzxYC
 10. 🎌🛍EVR PLAZA ONLINE🛍:https://chat.whatsapp.com/invite/GnWUYORRXd5BxaJUOw0S3b
 11. 🎌Tik tok Sri Lanka🇱🇰:https://chat.whatsapp.com/invite/LXmGa3DiwS34MvV8BCJHeH
 12. 🎌♀️👙🇱🇰Sri Lankan Hub👙♂️:https://chat.whatsapp.com/invite/D3eIC7qrZ7d0GuWsB7GXC4
 13. 🎌Srilankans:https://chat.whatsapp.com/invite/KcfWgEC9OuO98QgG3AZlj2
 14. 🎌SL BIKE PSYCO:https://chat.whatsapp.com/invite/E42cV2DVTfD2Blfu76pX32
 15. 🎌විනෝද සාගරේ 😂😂😂:https://chat.whatsapp.com/invite/Gd7xLO7OvEg1EoH6Pxd4G2
 16. 🎌Srilanka Chat room:https://chat.whatsapp.com/invite/Dsmg4vVbCflKio4HrADMmE
 17. 🎌ORIFLAME ONLINE MARKE:https://chat.whatsapp.com/invite/D4VGFQHCemC87j5LbUula5
 18. 🎌Biological Study:https://chat.whatsapp.com/invite/JPokHDsygu08XgAg5cWVlI
 19. 🎌Koppers Ter❤❤:https://chat.whatsapp.com/invite/ClMdiyZQ1C3GiUKmcybGj9
 20. 🎌BRIGHT FAMILY X BTS INDO🌹:https://chat.whatsapp.com/invite/Idw2cDtTl93F50SXk7liQe
 1. 🎌방탄소년단💜Army Indonesia:https://chat.whatsapp.com/invite/LoM5h1Pr2q34GcTlqw2oA0
 2. 🎌❣Koppers internasional ❣:https://chat.whatsapp.com/invite/KoSEYvJ1Wv9AVWrd55OggA
 3. 🎌Srilanka:https://chat.whatsapp.com/invite/KMimkxmXGkqLf7N6MtRiKU
 4. 🎌Happy time in 🇱🇰shopping🛍:https://chat.whatsapp.com/invite/Hy5UbMTU0wVLm4IcXEImKA
 5. 🎌🌐 SMART CCCAM LANKA 🇱🇰:https://chat.whatsapp.com/invite/D03f0RdJdvJ5tAA4otNn4k
 6. 🎌ආදර තොටු⁣පොළLove quotes:https://chat.whatsapp.com/invite/H4eryZfw8UHLVK0DJP7n6H
 7. 🎌ජිල් Hub Officer:https://chat.whatsapp.com/invite/FmNstoJQteEGBNyff3Pbfx
 8. 🎌ලංකාවටම එකයි😀🖕🍆:https://chat.whatsapp.com/invite/HB5z1QAvozmIb7RB1E11KU
 9. 🎌💢PDF 💢:https://chat.whatsapp.com/invite/HmdkQV9io1S9yOTQQBkuks
 10. 🎌🚨 P.U.B.G 🚨 . 🇱🇰:https://chat.whatsapp.com/invite/IlYwtRa9rH199xy9yJ6NYO
 11. 🎌SL YOUTUBERS:https://chat.whatsapp.com/invite/BqTZ2AagmVH2sXngi3bj9W
 12. 🎌🇱🇰 Sri Lankan Gamers PS4 🎮:https://chat.whatsapp.com/invite/Lm3niJtBMJQGfpzACzT5Lm
 13. 🎌😎😎ආතල් කෝටියයි😋😋😋:https://chat.whatsapp.com/invite/Ff8wglryT7r57964VaSp8d
 14. 🎌Enjoy Srilanka:https://chat.whatsapp.com/invite/Fsf8QWUGIGvCQ3owo9LjAR
 15. 🎌⚜🌎ජිල් ලන්තය🌎⚜:https://chat.whatsapp.com/invite/GyBl06VVIXxGDQS2rQAaqI
 16. 🎌අත් වැල 🤪:https://chat.whatsapp.com/invite/Ka2aob42zLNCQeKjgEBfS9
 17. 🎌Kandy Boys Only:https://chat.whatsapp.com/invite/H98JJIHbYM8JFrcDvc9cqc
 18. 🎌😍❤️Heart to you❤️😍:https://chat.whatsapp.com/invite/E74vDXmkefYKdnIFj1n1uZ
 19. 🎌Colombo City🌆:https://chat.whatsapp.com/invite/FDoaljN7V9CEIs2FeBJel6
 20. 🎌🇱🇰SL Tube🇱🇰:https://chat.whatsapp.com/invite/HP5eUnGnI8MIodORvUjKlY
 1. 🎌IQ Option Sinhalen🇱🇰:https://chat.whatsapp.com/invite/LKA27VKT9DO4c4eLqVJwnP
 2. 🎌දකුණු අහස යට ♥🇱🇰:https://chat.whatsapp.com/invite/EO1QENfUau60SbQ7GU4bcp
 3. 🎌PUBG srilanka:https://chat.whatsapp.com/invite/CTUGsYX2AGBGrRCaiI7OmQ
 4. 🎌SL Party hub 🎃:https://chat.whatsapp.com/invite/CNym9pYL65i39EmHivFKsO
 5. 🎌Smart Phone @Sri_lanaka 🇱🇰:https://chat.whatsapp.com/invite/GrWeBf0u5IZ3iszQ2TRDat
 6. 🎌Hapo app views for links:https://chat.whatsapp.com/invite/I9pUSybC51yAvglvOCo0Q3
 7. 🎌💋🔥වැල වසන්තය🔥💋:https://chat.whatsapp.com/invite/FsAeg1Z2jum1FDYq4Agsnf
 8. 🎌සයිකො බෝයිස්:https://chat.whatsapp.com/invite/B4pKkwoQz4D2inQ9ovjE2k
 9. 🎌SLP FUNNY:https://chat.whatsapp.com/invite/JfOENUIX8G9L1vEzs1Kt8Z
 10. 🎌☠☠💀💀අපාය💀💀☠☠:https://chat.whatsapp.com/invite/CF3E4w7i94TGP5c3W1MDaB
 11. 🎌Friends:https://chat.whatsapp.com/invite/DKMcEnXWx0g0w6EofJpucD
 12. 🎌Youtube Subscribers:https://chat.whatsapp.com/invite/BrMq92HnKLXHn8T53SHuRc
 13. 🎌iPhone ACCESSORIES STORE:https://chat.whatsapp.com/invite/LYCOU6fBhFo9jmWrjCI6J3
 14. 🎌රන් දම් වැල් 2 😁😁😁:https://chat.whatsapp.com/invite/Ek7yvSaPe6sAJAEnY2j3Tr
 15. 🎌ශ්‍රී ලංකා යාළුවෝ:https://chat.whatsapp.com/invite/D0ahvA0gMGb5CdxJET62Ew
 16. 🎌Friends Forever👬👫👭:https://chat.whatsapp.com/invite/Dc4GJg3NXEt0xE1acbFN7m
 17. 🎌🤨 කබරයා group 🤨:https://chat.whatsapp.com/invite/KttR9afegXhCuuVVb0KRlj
 18. 🎌📝A/L☘ BIOLOGY📚:https://chat.whatsapp.com/invite/D7WY5Byb5fK02Ays876utl
 19. 🎌Videos 😍❤️:https://chat.whatsapp.com/invite/H80UI7drc2d6V9kEGmhtJL
 20. 🎌SL FRIENDS ✌🏻:https://chat.whatsapp.com/invite/G1u7Ex0ovBAJuruPK4ZBEF
 1. 🎌Moratu jill group❤:https://chat.whatsapp.com/invite/2YKO3ZnQ1Om8VQXmUH7P8d
 2. 🎌Srilankans:https://chat.whatsapp.com/invite/DzsznYZrWiK9qakzExvVo8
 3. 🎌😘සිංහල ආදර වදන් 😘😍:https://chat.whatsapp.com/invite/K9EHlXPbWhH5m14zduxfdm
 4. 🎌සෙට් එක set eka 👋😋😋:https://chat.whatsapp.com/invite/CRbzN0yC47hEVv8viQCbsG
 5. 🎌😍දගකාර 🍇දගකාරියෝ:https://chat.whatsapp.com/invite/B7f93C2qj9A3cDPjTRhGXM
 6. 🎌🚯🤟2k21 A/L🤟🔞🚭🚳🚱:https://chat.whatsapp.com/invite/ED3W0Ii1wd83nWF5IcRRaV
 7. 🎌2020 AL:https://chat.whatsapp.com/invite/CI8dNBlufXl0jqae9L8g2K
 8. 🎌CRICKET පිස්සෝ ONLY 😍:https://chat.whatsapp.com/invite/HlfHuWY84Qv6J94uFDJ71K
 9. 🎌ADAVIYA 🎁:https://chat.whatsapp.com/invite/EhRPGhD4qmf1Rey0b4l0Gf
 10. 🎌ශ්‍රී ලංකාවේ බස් පිස්සො:https://chat.whatsapp.com/invite/LmgUg7RZ20f5kpQJnWVrPk
 11. 🎌الجنة/Aljanna/அல்ஜன்னா:https://chat.whatsapp.com/invite/CdjnedodHhr6kjURlzssY1
 12. 🎌PUBG srilanka:https://chat.whatsapp.com/invite/CTUGsYX2AGBGrRCaiI7OmQ
 13. 🎌Sri Lankan jobs:https://chat.whatsapp.com/invite/5sXaYl6oZGMDaESG8VbsvG
 14. 🎌Sri Lanka cricket🇱🇰:https://chat.whatsapp.com/invite/B9j3UiHRKZhA4jX3nIrVAz
 15. 🎌💲💲💲Online Job Srilanka💲💲💲:https://chat.whatsapp.com/invite/BLhPyJpcqB75LkBGEpuQVo
 16. 🎌රේගුව / Sri Lanka Custom:https://chat.whatsapp.com/invite/GxpCmEzt66y808WNSY6nY4
 17. 🎌Srilankan Friends:https://chat.whatsapp.com/invite/BNDwPIQblcY9xQ79RdaXRn
 18. 🎌Singles Only😎:https://chat.whatsapp.com/invite/Dno5wFK2IeWFxCocGzlJqN
 19. 🎌Only Bangladesh srilanka:https://chat.whatsapp.com/invite/BL4lA8JfXBM6t3Yq74M68N
 20. 🎌Sri Lankans:https://chat.whatsapp.com/invite/F8H8sk2j0OYDGsY2dwVlHC
 1. 🎌SL Youtubers ❤️:https://chat.whatsapp.com/invite/IHzeyrZPcYTKyYdOh4O0yy
 2. 🎌⚽පුංචි ශ්‍රී 🥅ලංකාව අපේ🏏:https://chat.whatsapp.com/invite/GErh9KrtrurASDirsSd9KP
 3. 🎌💡දැනුමකතා📱📡තාක්ෂණය:https://chat.whatsapp.com/invite/CwK7p8LdyyaD3zcso58cn6
 4. 🎌Lankans:https://chat.whatsapp.com/invite/99TPImfoWqQJhrnXoq1B9Q
 5. 🎌Sri Lanka🔥:https://chat.whatsapp.com/invite/5RvbK6TWtRl98cOenw7PIR
 6. 🎌Srilankan Muslims Safety🕋:https://chat.whatsapp.com/invite/IcxYyZuRn1OKJJ8EJQa10c
 7. 🎌🌙 Islamic group 🌙:https://chat.whatsapp.com/invite/L3YTYsu6iLr7CVmZun6sEf
 8. 🎌🎓JOBS LANKA-3🎓:https://chat.whatsapp.com/invite/Dj1SePTg59zGAVh4zODWrL