ಹಂದಿಗಳ ವೃತ್ತಕುಟುಂಬ ಮರಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್
ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್ತೊಂದರೆಗಾಗಿ ಹಸಿವುಎ ಪಿಜ್ಜಾ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್
ಶಾಂತಿಯುತ ಮನಸ್ಸುಗಳುಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿದ್ರೆನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೇವೆ