వాట్టే వాట్టే వాట్టే బ్యూటి సాంగ్ లిరిక్స్ (Whattey Beauty Song Lyrics) తెలుగులో, భీష్మ…

ఏ వాట్టే వాట్టే వాట్టే బ్యూటి..
నువ్వు యాడ ఉంటే ఆన్నే ఊటీ..

ఏ వాట్టే వాట్టే వాట్టే బ్యూటి
నువ్వు యాడ ఉంటే ఆన్నే ఊటీ..
తిప్పూతుంటే నడుమే నాటి
నా కండ్లే చేసె కంత్రీ డ్యూటి..

నువ్వు దగ్గరి కొస్తాంటే …. సల్లగ సలి పెడతాందే..
దూరమెల్లి పోతంటే… మస్త్ ఉడక పోస్తుందే.. దే..
టైటు హగ్గిచ్చి… టాటూలా అంటుకోరాదే…

ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టారూ…
అమ్మ అయ్య ఇంట్లో ఎవరూ లేరు..దేసి..
ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్..
తెరిచుంచేనే పోరి ఫ్రంటు డోరు..

సూడకె సిట్టి… మంటలు పుట్టి..
ఫైర్ ఇంజిన్ తిరుగుతందే గంటలు కొట్టి..

రైల్ ఇంజిన్ లా కూతలు పెట్టీ..
టైమంతా గడిపెయ్యకు మాటల తోట్టీ..
ఎండల్లో నువ్ తిరగొద్దే… సూర్యునికే చమటట్టిద్దే..
ఇంతందాన్నే దాచొద్దే… ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అయిపోద్దే..

ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టారూ…
అమ్మ అయ్య ఇంట్లో ఎవరూ లేరు..దేసి..
ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్..
తెరిచుంచేనే పోరి ఫ్రంటు డోరు..

ఆ… నువ్ కూసున్న ఏ సీటైనా..
స్వర్గానికి డైరెక్ట్ గా అది ఫ్లైటెనా..

ఇన్నాల్లుగా సింగిల్‌గున్నా…
నీ ఫోటోకే… నేను ఫ్రేమై పోనా..
నువ్ కాలు మోపిన చోటే.. ఈ భూమికి బ్యూటీ స్పాటే..
ఫారన్లో నువ్ పుట్టుంటే.. తెల్లోలంతా డక్కౌటే…

ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టారూ…
అమ్మ అయ్య ఇంట్లో ఎవరూ లేరు..దేసి..
ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్..
తెరిచుంచేనే పోరి ఫ్రంటు డోరు..

Watch video Whattey Beauty Song- Bheeshma Movie