mor swari aa mere baba

मोर सवारी आ मेरे बाबा मोर सवारी आ,
आया है आया बाबा मोर सवारी आया,
मोर सवारी आ मेरे बाबा मोर सवारी आ,

लमियाँ उड़ारा ला मेरे बाबा लमियाँ उड़ारा ला,
लाइयाँ हो लाइयाँ बाबे ने लमियाँ उड़ारा लाइयाँ ,

गल विच सिंगी पा मेरे बाबा गल विच सिंगी पा,
पाई हो पाई बाबे ने गल विच सिंगी पाई,

मुंडे झोली पा मेरे बाबा मुंडे झोली पा ,
पाई हो पाई बाबे ने मुंडे झोली पाई,

अंग भभूती ला मेरे बाबा अंग भबुती ला,
लाई हो लाइ बाबे ने अंग भबुती लाई,

बोहड़ हेठा धुना ला मेरे बाबा बोहड़ हेठा धुना ला,
लाया हो लाया बाबे ने बोहड़ हेठा धुना लाया,

फेरा खड़ाबा पा मेरे बाबा पैर खडावा पा,
पाई हो पाई बाबे ने पैर खडावा पाई,
मोर सवारी आ मेरे बाबा मोर सवारी आ,

Leave a Comment