mor bolda o baba mor bolda

मोर बोल्दा ओ बाबा मोर बोल्दा,
मंदिरा च तेरे ओ बाबा मोर बोल्दा,

मन बोल्दा ओ बाबा मन बोल्दा,
थिजो कंने मिलने जो मन बोल्दा,
मोर बोल्दा ओ बाबा मोर बोल्दा,

प्यारी लगदी ओ बाबा प्यारी लगदी,
मोर दी सवारी बड़ी प्यारी लगदी,
मोर बोल्दा ओ बाबा मोर बोल्दा,

सिंगी सजदी ओ बाबा सिंगी सजदी,
गले विच तेरे ओ बाबा सिंगी सजदी,
मोर बोल्दा ओ बाबा …….

झंडे जुल्दे ओ बाबा झंडे झुल्दे,
मंदिरा ते तेरे ओ बाबा झंडे झुल्दे,
मोर बोल्दा ओ बाबा मोर बोल्दा,

प्यारी लगदी ओ बड़ी न्यारी लगदी ,
दयोत सिद्ध गुफा ओ बाबा प्यारी लगदी,
मोर बोल्दा ओ बाबा मोर बोल्दा,

Leave a Comment