ਸੱਜਦੀ ਮੋਰ ਸਵਾਰੀ, ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀ ll
ਸੁਣੀਏ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀ xll
ਸੱਜਦੀ ਮੋਰ ਸਵਾਰੀ, ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀ l

ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਜੋਗੀ
ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੰਡਣ ਆਇਆ, ਪਿਆਰ ਜੋਗੀ ll
*ਭਗਤਾਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ll ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀ,
ਸੁਣੀਏ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀ xll
ਸੱਜਦੀ ਮੋਰ ਸਵਾਰੀ, ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀ l

ਮਾਂ ਰਤਨੋ ਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ, ਆਇਆ ਸੀ
ਜੋਗੀ ਉਸਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ ll
*ਗਾਉਂਦੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀ ll ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀ,
ਸੁਣੀਏ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀ xll
ਸੱਜਦੀ ਮੋਰ ਸਵਾਰੀ, ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀ l

ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ, ਵਰ ਦੇਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
ਨਾਮ ਦੇ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ll
*ਪਾਉਂਦੇ ਸਿੰਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ll ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀ,
ਸੁਣੀਏ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀ xll
ਸੱਜਦੀ ਮੋਰ ਸਵਾਰੀ, ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀ l

ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਦੇ, ਖੇਡ ਤਾਂ ਬੜੇ, ਨਿਆਰੇ ਨੇ
ਲਾਡੀ ਸੁਨੜ੍ਹੇ ਵਾਲੇ, ਜੇਹੇ ਕਈ, ਤਾਰੇ ਨੇ ll
*ਵਾਲੀਆ ਗਾ ਲੈ ਬਾਣੀ ll ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀ,
ਸੁਣੀਏ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀ xll
ਸੱਜਦੀ ਮੋਰ ਸਵਾਰੀ, ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀ l

watch music video song of bhajan

बाबा बालक नाथ भजन